Tuesday, May 24, 2022
 
Moduly vzdělávacího programu MBAce


MBAce výuka je rozdělena do tematických modulů, které mohou být jednodenní i vícedenní. Moduly jsou dále seskupeny do jednotlivých etap, za každou etapu se vypracuje Závěrečná práce etapy, pouze v případě poslední etapy se vypracuje Záverečná práce celého vzdělávacího programu:

Etapa 1: Bezpečnostní management organizace

1)
Úvod do studia
0,5 dne Závěrečná práce etapy
2)
Organizace a organizační chování
1,5 dne
3)
Role manažera v organizaci
1 den
4)
Úvod do bezpečnostního managementu
2 dny

Etapa 2: Nástroje bezpečnostního managementu organizace

5)
Průmyslová špionáž a efektivní obrana
1 den Závěrečná práce etapy
6)
Konkurenční zpravodajství
1 den
7)
Bezpečnostní aspekty lidských zdrojů
2 dny
8)
Bezpečnost a rizika inf. a komunikačních systémů
2 dny
9) Zabezpečení a ochrana objektů a majetku
1 den

 

Etapa 3: Bezpečnostní politika v praxi

10)
Řízení finančních rizik
2 dny
Závěrečná práce etapy
11) Krizový management a provozní udržitelnost
2 dny
12)
Právní a procesní aspekty bezpečnostní politiky
3 dny

 

Etapa 4: Aplikační část programu a obhajoba závěrečné práce programu

13)
Moderní trendy bezpečnostní politiky
1 den
Závěrečná prace programu
14)
Projekt
2 dny
15) Seminář k závěrečné práci
1 den

 

 

Typický průběh výuky v modulu

 • základní přednášky a semináře,
 • individuální konzultace s lektory,
 • zpracování Závěrečné práce etapy,
 • klasifikace písemných práci s konzultací.
Obsah jednotlivých modulů

1) Úvod do studia

 • Účastník je seznámen s průběhem vzdělávacího programu, získá přístup do e-learningu

2) Organizace a organizační chování

 • Organizace a základní organizační charakteristiky, úkoly a cíle
 • Vnitřní a vnější okolí organizace, jeho vývoj a vliv na budoucnost organizace
 • Příležitosti a hrozby globalizace, reálná lokální rizika organizace

3) Role manažera v organizaci

 • Identifikace a hodnocení osobních rizik
 • Role bezpečnostního manažera
 • Zásady obezřetného chování při obchodním jednání
 • Zásady bezpečné komunikace

4) Úvod do bezpečnostního managementu

 • Základní rizika a prvky bezpečnostního systému organizace
 • Bezpečnostní politika organizace, zásady, budování, dohled
 • Bezpečnostní systémy - objektový, personální, informační, finanční

5) Průmyslová špionáž a efektivní ochrana

 • Globální a lokální faktory ohrožení ekonomických zájmů
 • Podstata průmyslové špionáže a její klíčové souvislosti
 • Nástroje průmyslové špionáže a obrana proti nim
 • Zpravodajská technika

6) Konkurenční zpravodajství

 • Základní aspekty, podstata konkurenčního zpravodajství
 • Oblasti zájmu, cíle a nejčastější úkoly
 • Interní prostředí a jeho slabiny
 • Zpravodajský cyklus a analýza
 • Zásady ofenzivního a defenzivního přístupu

7) Bezpečnostní aspekty lidských zdrojů

 • Rostoucí význam lidských zdrojů v rámci organizace
 • Bezpečnostní rizika související s lidskými zdroji organizace
 • Komplexní pohled na prověřování a akvizici lidských zdrojů
 • Bezpečnostní zásady práce s lidskými zdroji, proces přípravy, ukončení pracovního poměru a následné období
 • Specifika práce s vrcholovým managementem a klíčovými pracovníky

8) Bezpečnost a rizika informačních a komunikačních systémů

 • Role informačního systému a komunikační infrastruktury v organizaci
 • Klíčové atributy, tvorba, architektura, využití a budoucí rozvoj
 • Hlavní rizikové oblasti související s informačními systémy a komunikací

9) Zabezpečení a ochrana objektů a majetku

 • Bezpečnostní systémy, druhy, výhody a nevýhody
 • Komplexní ochrana objektů a majetku

10) Řízení finančních rizika

 • Nastavení pravidel bezpečného a transparentního řízení financí a práce s finančními zdroji
 • Řešení vlivů zájmových skupin, které se podílejí na přerozdělování, nebo které ze zištných důvodů finanční toky ovlivňují
 • Případové studie a pojednání o nastavení ochranných a bezpečnostních opatření

11) Krizový management a provozní udržitelnost

 • Krizové řízení podniku, krizové situace a prevence
 • Krizový plán, metody analýzy rizik

12) Právní a procesní aspekty bezpečnostní politiky

 • Právní rámec a bezpečnostní mechanismus organizace
 • Právní aspekty a naplňování bezpečnostních úkolů organizace
 • Rizikové oblasti a klíčové body právního zajištění
 • Vybrané aspekty mezinárodních právních úprav
 • Praktické příklady a modelové situace z praxe

13) Moderní trendy bezpečnostní politiky

 • Nejnovější trendy v bezpečnostní politice
 • Identifikace bezpečnostního rizika a eliminace hrozeb, ochrany dat a datových zdrojů

14) Projekt

 • Posluchači budou prezentovat projekt na řešení bezpečnostní situace v jejich organizaci.
15) Seminář k Závěrečné práci programu